Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Opłaty

Obowiązujące opłaty za przedszkole od 1 września 2021r.

Na podstawie Uchwały Nr V/163/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia  6 lutego 2019r.  ( ze zmianami z 27 marca 2019 r. Nr VII/ 246/19) w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Łódź, od 1 września 2021r.  dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 231 ustala następujące opłaty  za pobyt dziecka w przedszkolu:

1. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin przedszkole realizuje w godzinach 8.00-13.00.

2. Za każdą godzinę korzystania ze świadczeń rodzice  dzieci, które  do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat , wnoszą opłatę   w wysokości 1 zł

3. Opłatę miesięczną, stanowi iloczyn godzinowej stawki określonej w p. 2 oraz liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu w czasie wykraczającym poza godziny bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w danym miesiącu.

4. Opłata, o której mowa w p. 3 nie obejmuje opłat za wyżywienie

5. Dzienna stawka żywieniowa dla wszystkich dzieci 3-6 letnich

 • za 3 posiłki  6,00 zł
 • za 2 posiłki  4,80 zł
 • za 1 posiłek (obiad) 3,00 zł

6.Opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole oraz za wyżywienie wnoszone są z dołu do 15  każdego miesiąca, na konto przedszkola 63 1240 1037 1111 0011 0912 5485 


Zasady i terminarz związany z wnoszeniem opłat za przedszkole

 • Od 3. do 5. dnia roboczego miesiąca, po miesiącu, za który należy się odpłatność rodzice dostają informację o wysokości opłat;
 • Informacja o opłatach udzielana jest wyłącznie w formie pisemnej – za pośrednictwem e-maila;
 • Prosimy o dokonywanie wpłat dokładnie w kwocie podanej w informacji „o wysokości opłat za dany miesiąc”;
 • W tytule przelewu – osobno dla każdego dziecka prosimy o podanie następujących danych: imię i nazwisko dziecka oraz grupa;
 • Termin płatności za przedszkole upływa 15. każdego miesiąca po miesiącu, za który należy się odpłatność;
 • Po 17. dniu miesiąca przedszkole ma obowiązek w formie pisemnej (e-mail, list) przekazać rodzicom ponaglenie;
 • Prosimy tych rodziców, którzy nie podali adresu e-mailowego o uzupełnienie tej wiadomości;
 • Prosimy o włączenie funkcji potwierdzającej otrzymanie e-maila, a jeżeli poczta nie ma takiego ustawienia, rodzice proszeni są o potwierdzenie otrzymania informacji poprzez e-maila zwrotnego na adres oplaty@pm231.elodz.edu.pl
 • Taki przepływ informacji pozwoli na dopełnienie obowiązku windykacyjnego leżącego po stronie placówki;
 • W przypadku braku wpłaty dalsze działania odbywają się przez wydzieloną komórkę CUWO po otrzymaniu od nas informacji o niezapłaconych zobowiązaniach na ostatni dzień miesiąca.

  Jednocześnie przypominamy & 29 Statutu mówiący o skreśleniu dziecka z listy przedszkolaków w przypadku zalegania z opłatami za okres jednego miesiąca.

Opłaty za żywienie i pobyt w przedszkolu

Informację o wysokości opłat za żywienie i pobyt w przedszkolu można uzyskać telefonicznie lub osobiście w kasie przedszkola w godzinach jej pracy od 3 dnia roboczego miesiąca.
Jednocześnie przypominamy, że opłata musi być wniesiona do 15 każdego miesiąca. Po tym terminie naliczone zostaną odsetki i wszczęta windykacja.